Kednj, roli dhe rëndësia e saj. Koncepti i gjykimeve civile dhe rëndësia e realizimit të tyre sipas rregullave proçeduriale

6 maggio 2010